25 فروردین 1400

آموزش کار با نرم افزار بخش هفتم

آموزش کار با منوی گزارشات : منوی گزارش کار در این قسمت کلیه گزارشات مربوط به اعداد و ارقام پارکینگ را مشاهده میکنید. در کلیه این […]
26 فروردین 1400

آموزش کار با نرم افزار بخش هشتم

آموزش کار با منوی نمودار ها و گزارشات امنیتی : منوی نمودار مدیریتی نمودار تردد در جایگاهها در این نمودار در یک تاریخ مشخص مقدار جایگاههای […]
28 فروردین 1400

آموزش کار با نرم افزار بخش نهم

آموزش منوی امکانات و ثبت کاربر : منوی امکانات دریافت کنندگان پیام گزارش میتوانید با استفاده از دستگاه GSM سیمکارتی و تنظیمات جهت ارسال پیامک مطابق […]