آموزش متلب
اصلاح تصویر و حذف نویز در متلب 2 (20)
3 آبان 1402
Show all

اصلاح تصویر و حذف نویز در متلب (19)

آموزش متلب

اصلاح تصویر و حذف نویز در متلب

بخش 19 آموزش برنامه نویسی درنرم افزار متلب 

در این بخش میخوانیم :

1-  نویز متناوب با فرکانس معلوم

2- فرمول پایه اصلاح تصویر

3- آشنایی با کار کرد فیلترهای مکانی 

4- آماده سازی فیلترها

اصلاح تصویر و حذف نویز و بازیافت تصویر از کاربرد های پردازش تصویر میباشد .

فرمول پایه همه روش های اصلاح تصویر :

مراحل اصلاح تصویر متلب

هدف از طی مراحل اصلاح تصویر یافتن روش هایی برای رسیدن از g به f^ است که تقریب تصویر اصلی میباشد .

(f^ را اِف هَد میخوانیم )

اصلاح تصویر حذف نویز متلب

در اصلاح تصویر و حذف نویز متلب N , H در فرمول مجهول است و یافتن عین خطا ممکن نیست مگر بدانیم چه مدل نویز یا خطایی رخ داده ، از ساده ترین حالت ها نویز متناوب با فرکانس معلوم میباشد .

فرمول نویز متناوب متلب

 

 تابع دلتای دیراک که برچهار ترکیب ( u , – u , -v , +v + ) تمرکز دارد .

تابع دلتای دیراک متلب

هنگامی که u به uk نزدیک باشد حاصل صفر است و هنگامی که در بی نهایت باشد حاصل یک است هر چه به فرکانس uk نزدیک شود حذف است .

انواع فیلتر های مکانی حذف نویز در متلب :

1- فیلتر مکانی Average یا میانگین که با تابع fspecial در متلب نمایش و با average اجرا میشود .

2- فیلتر مکانی Median یا میانه که با تابع medfilt2 در متلب اجرا میشود داده ای که نمایش میدهد همیشه میان داده های ورودی است .

اصلاح تصویر حذف نویز متلب

3- فیلتر مکانی میانگین هندسی که با تابع colfilt در متلب اجرا میشود .

میانگین هندسی متلب

4- فیلتر مکانی هارمونیک یا میانگین توافقی که با تابع colfilt در متلب اجرا میشود .فرمول کلی هارمونی متلب

5- فیلتر مکانی Contra harmonic یا شبه هارمونیک که با تابع colfilt در متلب اجرا میشود .

فرمول کلی شبه هارمونیک متلب

6- فیلتر مکانی Max یا بیشینه که با تابع ordfilt2 در متلب اجرا میشود .

7- فیلتر مکانی Min یا کمینه که با تابع ordfilt2 در متلب اجرا میشود .

8- فیلتر مکانی mid-point یا نقطه میانی که با تابع colfilt در متلب اجرا میشود .

فرمول کلی mid-point متلب

9- فیلتر مکانی Alpha – trim که به طریق حذف کردن یا بریدن از ابتدا یا انتها کار میکند .

اصلاح تصویر حذف نویز متلب

با اعمال هر کدام از این فیلتر ها به روی تصویر میتوانیم نویزهایی را از تصویر کم کنیم .

از فیلترهای مکانی در نرم افزار پارکینگ و اتوماسیون پارکینگ استفاده میگردد.

اجرای فیلترها :

 

 1. function      g = spatialFilter ( Type , Size , Varargin )
  if    nargin < 3    I I   isempty ( size ) 
        size =  [3  3] ;
  end 
  if    nume 1 (size ) = = 1
        size = [size   size] ;
  end
  Type = Lower ( Type ) ;
  Switch Type 
  Case ‘ median ‘ 
  g = medfilt2 ( f , size ) ;
  Case  { ‘ average ‘ , ‘ mean ‘ } 
  W = fspecial ( ‘average ‘ , size ) ;
  G = imfilter ( f , w ) ; 
                 Case   { ‘ geomtric ‘ , ‘gmean’ , ‘geomean’ , ‘ geomtricmean ‘}
  g = colfilt (f , size , ‘ sliding ‘ , @GeomtricMean ) ;
  Case { ‘ harmonic ‘ , ‘ hmean ‘ , ‘ harmean ‘ , ‘ harmonicmean ‘}
                 g = colfilt (f , size , ‘ sliding ‘ , @ HarmonicMean) ;
  Case { ‘ charmonic ‘ , ‘ contraharmonic ‘}
  if     isempty ( Varargin )
         Q = 1 ;
  else
           Q = Varargin } 1 { ;
  end 
  fun = @ (X) ContraHarmonicMean ( X , Q ) ;
  
               g = colfilt (f , size , ‘ sliding ‘ , fun ) ;
                  Case ‘ max ‘
  g= ordfilt2 (f , prod ( size) , true ( size ) ) ;
   Case ‘ min ‘
  g= ordfilt2 ( f , 1 , true ( size ) ) ;
   Case ‘ midpoint ‘
  gmin = ordfilt2 ( f , 1 , true ( size ) ) ;
  gmax= ordfilt2 (f , prod ( size) , true ( size ) ) ;
  g=( gmin + gmax ) /2 ;
   Case ‘ alphatrim ‘
  if     isempty ( Varargin )
         alpha = 0 . 1 ;
  else
        alpha = Varargin } 1 { ;
  end 
  fun = @ ( X ) AlphaTrimMean ( x ,  alpha ) ;
  g = colfilt ( f , size , ‘ sliding ‘ , fun ) ;
                Other wise
                   Error ( ‘ Undefined filter type . ‘ ) ;
  end 
  function       gm= GeomtricMean (X)
  gm= exp (mean (Log ( X ) ) ) ;
  end 
   function       hm = HarmonicMean (X)
  hm= 1./mean (1./X) ;
  end 
    function      chm= ContraHarmonicMean (X)
  Chm= Sum ( X . ^ (Q+1) ) ./Sum( X . ^ Q ) ; 
  end 
   function      atm = AlphaTrimMean ( X , alpha ) 
      atm = zeros ( 1 , size ( x , 2 ) ) ;
  for      j = 1 : nume 1 (atm ) 
           xtj = AlphaTrim ( x ( : , j ) , alpha ) ; 
           atm ( j ) = mean ( xtj ) ;
  end
   function       xt= AlphaTrim ( X , alpha )
  nx = numel ( X ) ;
  nt = 2*round ( alpha * nx/2 ) ;
  xt = sort ( X ) ;
  xt ( [ 1 : nt/2  end – nt/2 + 1 : end ] ) = [ ] ;
  end

ادامه آموزش متلب در بخش 20

دیدگاهتان را بنویسید