10 فروردین 1400

آموزش تنظیمات نرم افزار بخش اول

تنظیمات نرم افزار بخش اول : درج فایل راه انداز پلاک خوان فایلهای SETPA.cfg و SETPA.log  در محل فایل اجرایی نرم افزار را پاک کنید و […]
13 فروردین 1400

آموزش تنظیمات نرم افزار بخش دوم

آموزش تنظیمات نرم افزار پارکینگ دلتا بخش دوم   برگنشان درگاههای ورودی و خروجی: پورت کارتخوان RFID و مایفر1: برای استفاده از ریدرهای RFID EM18 و […]
16 فروردین 1400

آموزش تنظیمات بخش سوم

آموزش تنظیمات نرم افزار پارکینگ بخش سوم تابلو روان و مانیتورینگ: تنظیمات این بخش از نرم افزار در سیستم راهبند هوشمند و نرم افزار پارکینگ پلاک […]