آموزش برنامه نویسی با c++ سی پلاس پلاس
نمونه سوالات مثال برنامه نویسی زبان c++1
1 خرداد 1400
آموزش برنامه نویسی با c++ سی پلاس پلاس
نمونه سوالات مثال برنامه نویسی زبان c++2
6 خرداد 1400
Show all

پاسخ سوالات برنامه نویسی زبان c++1

آموزش برنامه نویسی با c++ سی پلاس پلاس

پاسخ نمونه سوالات امتحان برنامه نویسی زبان c++ پیشرفته 1 و 2 بخش1

نمایش سوالات این پاسخ نامه

جواب 1 )

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void main()
{
  int n,k ,a[100],i,temp;
  clrscr();
  cin>> n >>k;
  for (i=0;i<n;i++)
   cin>>a[i];
  for (i=0;i<n;i++)
  {
   temp = a[i];
   while( a[i]>0)
   {
     if (a[i]%k) break;
     a[i]/=k;
   }
  if ( a[i]==1 && temp!=1 ) cout<< temp <<"\t";
  }
  getch();
}

جواب 2  روش اول )

 

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void main()
{
  int n, s=0 ,i,k;
  clrscr();
  cin>>n;
  for (i=0 ; i<n ;i++)
  {
   cin>>k;
   s=s*10+k;
  }
  if (s%11==0)
   cout<<"YES";
  else
   cout<<"NO";
  getch();
}

 

جواب 2  روش دوم )

 

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void main()
{
  int n, s=0 ,i,k;
  clrscr();
  cin>>n;
  for (i=0;i<n;i++)
  {
   cin >> k;
   if ( i%2== 0)
     s-=k;
   else
     s+=k;
  }
  if ( s%11 == 0)
   cout<<"YES";
  else
   cout<<"NO";
  getch();
}

 

جواب 3  )

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void main()
{
  int n,s;
  clrscr();
  cin >> n;
  while (n!=1)
  {
   if (n%2==0)
     n=n/2;
   else
     n=n*3+1;
   cout<<n<<"\t";
  }
  getch();
}

 

جواب 4  )

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void main()
{
  int n,i,j, temp , a[100];
  long int sum=0;
  clrscr();
  cin>>n;
  for (i=0;i<n;i++)
   cin>>a[i];
  for (i=0;i<n;i++)
   for(j=0;j<i;j++)
     if (a[i]<=a[j])
     {
      temp=a[i];
      a[i]=a[j];
      a[j]=temp;
     }
  for (i=0;i<n;i++)
   sum = sum * 10 + a[i];
  cout<<sum;
  getch();
}

 

جواب 5  )

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{
  int n,i,j, a[100] , rep=0;
  clrscr();
  cin>>n;
  for (i=0;i<n;i++)
   cin>>a[i];
  for (i=0;i<n;i++)
  {
   rep=0;
   for (j=0; j<n; j++)
     if (a[i] == a[j]) rep++;
   if ( rep>n/2 ) break;
  }
  if (rep>n/2)
   cout<<a[i];
  else
   cout<<"Not Exist";
  getch();
}

 

جواب 6  )

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int sum1 (int a);
int sum[10] = {6,2,5,5,4,5,6,3,7,6};
void main()
{
  int a,b,i, max=1, num_max;
  clrscr();
  cin>> a >>b;
  for (i=a;i<b;i++)
  {
   if(sum1(i) > max)
   {
     max=sum1(i);
     num_max=i;
   }
  }
  cout<< max <<"\t"<<num_max;
  getch();
  }
  int sum1(int a)
  {
   int r=0;
   while(a>0)
   {
     r=r+sum[(a%10)];
     a=a/10;
   }
  return r;
}

 

فروش نرم افزار تشخیص پلاک و نرم افزار کنترل تردد خودرو دلتا

شرکت مهندسی اندیشه تراشه ویرا

تلفن تماس : 09120613870-02176490358

 

مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
برای رسیدن به هدفم میلیونها کیلیومتر اسکرول کردم و این راه همچنان ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید