آموزش برنامه نویسی با c++ سی پلاس پلاس
نمونه سوالات مثال برنامه نویسی زبان c++2
6 خرداد 1400
الگوریتم تشخیص پلاک خوان
الگوریتم تشخیص پلاک خوان
11 خرداد 1400
Show all

نمونه سوالات مثال برنامه نویسی زبان c++3

آموزش برنامه نویسی با c++ سی پلاس پلاس

نمونه سوالات مثال تمرین امتحان برنامه نویسی زبان c++ پیشرفته 1 و 2 با حل مباحث آرایه ها ماتریس توابع بازگشتی رشته ها حلقه ها

 

 

وقت: 100 دقيقه

به 3 سؤال از 4 سؤال پاسخ دهيد. اگر شخصي به هر 4 سؤال پاسخ دهد برايش نمره اضافي منظور خواهد شد.

1- برنامه ای بنویسید که با گرفتن ضرایب یک معادله دو مجهولی، معادله مورد نظر را حل کند. (10 نمره)

در صورتی که  باشد معادله بی­نهایت جواب دارد و در صورتی که  باشد معادله جواب نخواهد داشت. در این شرایط پیغام مناسب را چاپ کنید.

به عنوان مثال اگر ورودی به صورت

2          3          8

-1         4          7

باشد خروجی به صورت

1          2

خواهد بود.

پاسخ :

#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
void main()
{
float a1,b1,c1,a2,b2,c2,r;
clrscr();
cin>>a1>>b1>>c1>>a2>>b2>>c2;
if( a1/b1==a2/b2)
     {
     if (a1/b1==c1/c2)
          cout<<"very request";
          else
          cout<<"no request";
     getch();
     exit(0);
     }
r= (-a1/a2);
a1= r*a2+a1;
b1= r*b2+b1;
c1= r*c2+c1;
r= (-b2/b1);
a2= r*a1+a2;
b2= r*b1+b2;
c2= r*c1+c2;
cout<<c1/b1<<"\t"<<c2/a2;
getch();
}

2- برنامه ای بنویسید که n عدد را از ورودی بگیرد و عددی که بیشترین تکرار را در بین این اعداد دارد مشخص کند. ابتدا عدد n وارد می­شود و سپس اعداد وارد می­شوند که تعداد آنها دقیقا برابر با n خواهد بود. (10 نمره)

به عنوان مثال اگر ورودی به صورت

10

1          1          2          -1         3          3          3          4          3          5

باشد خروجی به صورت

3

خواهد بود.

پاسخ :

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
clrscr();
int a[20],repeat[20]={0},max=0,index_max,i,n,j;
cin>>n;
for (i=0;i<n;i++)
     cin>>a[i];
for (i=0;i<n;i++){
     for (j=i;j<n;j++)
          if (a[i]==a[j]) repeat[i]++;
     if (repeat[i]>max)
         {
           max=repeat[i];
           index_max=i;
          }
     }
cout<<a[index_max];
getch();
}

3- یک زندان دارای n سلول می­باشد که از شماره 0 تا n – 1 می­باشند. هر سلول یک کلید در جلوی درب خود دارد که با فشار دادن آن اگر درب زندان باز باشد بسته خواهد شد و اگر درب زندان بسته باشد باز خواهد شد. یک نگهبان k بار در راهرویی که این n سلول در آن قرار دارند حرکت می­کند. در بار اول دکمه سلول های 0، 1، 2، …، n-1 را فشار می­دهد. در بار دوم دکمه سلول­های 0، 2، 4، 6، …، را فشار می­دهد. در بار سوم دکمه سلول های 0، 3، 6، … را فشار می­دهد و ….. در بار k ام دکمه سلول های 0، k، 2k، 3k، … را فشار می­دهد. برنامه ای بنویسید که با دریافت n و k از ورودی مشخص کند درب کدام سلول­ها در انتها باز خواهد بود. در ابتدا درب کلیه سلول­ها بسته می­باشد. (10 نمره)

به عنوان مثال اگر ورودی به صورت

5          2

باشد خروجی به صورت

1          3

خواهد بود.

پاسخ :

#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
clrscr();
int state[100]={0},i,n,k,j;
cin>>n>>k;
for(i=1;i<=k;i++)
     for(j=0;j<n-1;j+=i)
          state[j]=(state[j]+1)%2;
for(i=0;i<n;i++)
     if (state[i]==1) cout<<i<<"\t";
getch();
}

4- یک تابع به صورت بازگشتی بنویسید که  یک آرایه را به عنوان ورودی بگیرد و میانگین عناصر آن آرایه را مشخص کند. (10 نمره)

پاسخ :

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
float ar(int i,int s);
int n,a[100];
void main()
{
   clrscr();
   cin>>n;
   cout<<ar(1,0);
   getch();
}
float ar(int i,int s)
{
   cin>>a[i];
   if (i==n) return (float)(s+a[i])/n;
   return ar(i+1,s+a[i]);
}

حل نمونه سوالات مثال تمرین امتحان برنامه نویسی زبان c++ پیشرفته 1 و 2 با حل مباحث آرایه ها ماتریس توابع بازگشتی رشته ها حلقه ها .

فروش نرم افزار تشخیص پلاک خودرو و تابلو سون سگمنت تحت شبکه دلتا

شرکت مهندسی اندیشه تراشه ویرا

تلفن تماس : 09120613870-02176490358

 

مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
برای رسیدن به هدفم میلیونها کیلیومتر اسکرول کردم و این راه همچنان ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید