آموزش برنامه نویسی با c++ سی پلاس پلاس
کاربرد دستور تابع getch در زبان c++ چیست
12 اردیبهشت 1400
آموزش کار با SQL اس کیو ال
کار با دستور شرطی if case when در sql
16 اردیبهشت 1400
Show all

دستور scanf و printf در زبان c++ چیست

آموزش برنامه نویسی با c++ سی پلاس پلاس

دستور تابع scanf و printf در زبان c++ چیست دستور شرط if و while در زبان c++

دستور تابع scanf و printf در زبان c++ برای دریافت مقادیر و نیز چاپ آنها در زبان c++ استفاده می شود .

از دستور scanf بشکل زیر برای دریافت مقادیر در c++ استفاده میشود :

(آدرس متغییر , “کارکترکنترلی “) scanf

که در آن :

نام متغییر& =آدرس متغییر

برای هر مقدار دریافتی در دستور scanf باید از یک کاراکتر کنترلر استفاده شود.

کاراکترهای کنترلی در c++ به شکل زیر در تصویر استفاده می شوند :

دستور scanf و printf در زبان c++ چیست

در مثال زیر برنامه نوشته شده یک کاراکتر را از ورودی دریافت می کند :

Void main()
{
Unsigned char ch ;
Scanf ("%c ,&ch)
Printf(" assci code of % c is%d",ch ,ch);
getch();
}

نکته: از دستور getch برای توقف و نمایش خروجی استفاده شده است .

انواع دستورات کاراکترهای کنترلی در c++ به شرح زیر می باشد. این کاراکتر های کنترلی در c++ در دستور printf نیز استفاده میشود :

%C :  یک کاراکتر
%d : اعداد صحیح دهدهی مثبت و منفی
%i  : اعداد صحیح دهدهی مثبت و منفی
%e : نمایش علمی عدد همراه با حرف e
%E : نمایش علمی عدد همراه با حرف E
%f : عدد اعشاری ممیز شناور
%g : اعداد اعشاری ممیز شناور
%G : اعداد اعشاری ممیز شناور
%O : اعداد مبنای ۸ مثبت
%S : رشته ای از کاراکترها ( عبارت رشته ای )
%U : اعداد صحیح بدون علامت ( مثبت )
%x : اعداد مبنای ۱۶ مثبت با حروف کوچک
%X : اعداد مبنای ۱۶ مثبت با حروف بزرگ
%p : اشاره گر
%n : موجب میشود تا تعداد کاراکترهایی که تا قبل ازاین کاراکتر به خروجی منتقل شده اند شمارش شده و در پارامتر متناظر با آن قرار گیرد .
%% : علامت %

مثال از دریافت یک عدد اعشاری با استفاده از دستور scanf :

Int a,b ;
 Float f;
 Scanf ("%d%f&a,&f);
 Scanf ("%d "& B);

مثال از چاپ خروجی استاندارد با استفاده از دستور تابع printf در c++ :

printf(\n %8.1f %8.1f %8.1f\n" ,3.0,12.5,523.3 );
printf(\n %8.1f %8.1f %8.1f\n" ,300.0,1200.5,5300.3 );

 

خروجی دستور بالا بصورت زیر خواهد بود :

۵۲۳٫۳   ۱۲٫۵   ۳٫۰

۵۳۰۰٫۳  ۱۲۰۰٫۵  ۳۰۰٫۰

دستورات شرط if و حلقه while در زبان c++ :

 

ساختار دستور IF بصورت زیر در زبان c++ استفاده می شود :

(شرط) IF

}

مجموعه دستورات

}

else

}

 مجموعه دستورات

{

مثال از دستور if :

 

Void main()
{
 Int a,b,c ;
 Cin >> a >> b;
 If (a>b)
 C=a-b;
 C=b-a;
 }

 

ساختار دستور حلقه while در زبان c++ بشکل زیر است :

(شرط ورود به حلقه) while

}

مجموعه دستورات داخل حلقه

{

 

به دستور while زیر توجه کنید :

( while(a<b && e!=d

}

{

شرط ورود به حلقه while در مثال بالا اینست که متغیر a از b کوچکتر و نیز متغیر e با d برابر نباشد ؛ با درست بودن دو شرط ذکر شده مجموعه دستورات داخل حلقه while اجرا خواهند شد .

(While( aمعادل دستور  (while (a!=0 میباشد بدین معنی که تا هنگامیکه a≠o ( متغیر a مخالف با صفر باشد ) است

همینطور در دستور شرط if  نیز  (If( !a )  معادل  if (a==o یعنی اگر a مساوی با صفر باشد .

مثال :

(While (a && b < C

}

{

معنی دستورات فوق در مثال بالا بمعنی اینست که تا هنگامی که a صفر نیست و b کمتر از c است دستورات داخل حلقه را تکرار کن.

(if (B=(A+C))

}

{

در دستور بالا ابتدا مقدار (A+C) در B قرار گرفته سپس اگر B مخالف با صفر بود دستورات اجرا می شوند.

(While (1

}

{

در دستور بالا چون همیشه صفر نبودن عدد 1 درست است مجموعه دستورات داخل حلقه بینهایت بار تکرار می شوند .

چند روش برای خروج از بلاک ها وجود دارد :

دستور break برای خروج از حلقه

دستور return برای خروج از تابع

دستور exit(0) برای خروج از برنامه

فروش سامانه پلاک خوان خودرو و نرم افزار جک پلاک خوان دلتا

شرکت مهندسی اندیشه تراشه ویرا

تلفن تماس : 09120613870-02176490358

مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
برای رسیدن به هدفم میلیونها کیلیومتر اسکرول کردم و این راه همچنان ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید