آموزش کار با نرم افزار بخش نهم
28 فروردین 1400
ویرایش جدول در sql اس کیو ال
30 فروردین 1400
Show all

آموزش کار با توابع رشته ای در sql

آموزش کار با SQL اس کیو ال

آموزش روش نحوه کار با توابع رشته ای در sql ( اس کیو ال )

در این قسمت آموزش روش کار و نمونه از توابع رشته ای در SQL ( اس کیو ال ) را میپردازیم – این توابع ؛ توابع داخلی sql هستند :

آموزش کار با تابع Left :

تابع Left در sql از بخش چپ رشته مورد نظر به تعداد دلخواه کاربر کاراکتر را برمی گرداند که ساختار استفاده تابع Left بصورت زیر میباشد :

Left ({نام رشته ,  تعداد کاراکتر دلخواه{متغیر عددی)

 

به نمونه زیر نگاه کنید :

 

declare @strTest nvarchar(50)=’Hello World‘,@strResult nvarchar(50)
set @strResult = LEFT(@strTest ,5)
print @strResult

 

خروجی قطعه کد فوق رشته Hello خواهد بود.

آموزش نحوه روش کار با توابع رشته ای در sql اس کیو ال

روش کار با تابع Right:

تابع Right در اس کیو ال از قسمت راست رشته مورد نظر به تعداد مشخص کاراکتر برمی گرداند، ساختار کلی استفاده از تابع right در sql بشرح زیر است:

 

 

Right ({نام رشته ,  تعداد کاراکتر دلخواه{متغیر عددی)

نمونه زیر را مشاهده نمایید :

declare @strTest nvarchar(50)=’Hello World‘,@strResult nvarchar(50)
set @strResult = Right(@strTest ,5)
print @strResult

 

نتیجه اجرای کد فوق رشته World میباشد.

کار با تابع SubString:

تابع SubString در اس کیو ال یک رشته را گرفته و از نقطه معین به اندازه مشخص از طرف چپ زیررشته را بر می گرداند، ساختار کلی برای استفاده از تابع substring در sql بشرح زیر است:

Left (تعداد کاراکتر,نقطه شروع,نام رشته)

 

به مثال و خروجی زیر توجه کنید:

declare @strTest nvarchar(50)=’My Name Is Ali Habibi‘,@strResult nvarchar(50)
set @strResult = substring(@strTest ,12,3)
print @strResult

 

خروجی کد فوق کلمه رشته Ali میباشد . در تابع substring شروع اندیس شماره گذاری برای هر حرف از عدد 1 شروع خواهد شد به این معنا که برای مثال فوق حرف M اندیس 1 و حرف y  در اندیس شماره  2 قرار خواهد گرفت .

فروش سیستم تشخیص پلاک و راهبند پلاک خوان خودرو دلتا

شرکت مهندسی اندیشه تراشه ویرا

تلفن تماس : 09120613870-02176490358

 

استفاده از تابع Ltrim , Rtrim :

تابع Ltrim , Rtrim هر کدام  رشته را دریافت کرده و فضای خالی از قسمت چپ و یا راست آن رشته را حذف میکنند تابع Ltrim  چنانچه سمت چپ رشته مورد نظر فضای خالی داشته باشد را حذف میکند و تابع Rtrim  چنانچه طرف راست آن فضای خالی داشته باشد را حذف می نماید، روش کلی استفاده از تابع Ltrim , Rtrim به روش زیر میباشد :

Ltrim (نام رشته)

Rtrim (نام رشته)

 

مثال زیر را توجه نمایید :

declare @strTest nvarchar(50)=’ ali ‘,@strResult nvarchar(50)
set @strResult = Ltrim(@strTest)
print @strResult
set @strResult = Rtrim(@strTest)
print @strResult

 

خروجی اول ”   ali”  و خروجی دوم “ali   ”  میباشد.

آموزش روش کار با توابع رشته ای Upper, Lower در اس کیو ال :

تابع Lower , Upper رشته را دریافت کرده و حروف آنها را کوچک یا بزرگ میکند . از تابع Lower  برای کوچک کردن و از تابع Upper برای بزرگ شدن کارکترهای رشته مورد نظر استفاده میکنیم . استفاده از این دو تابع اغلب هنگام ثبتنام کردن ، ورود به سیستمها ، کلمه رمز عبور و این موارد مشابه استفاده می شود ، ساختار کلی استفاده از این تابع بصورت زیر است:

Lower (نام رشته)

Upper (نام رشته)

 

نمونه زیر را مشاهده کنید :

declare @strTest nvarchar(50)=’I am Ali Habibi‘,@strResult nvarchar(50)
set @strResult = lower(@strTest)
print @strResult
set @strResult = upper(@strTest)
print @strResult

 

خروجی اول i am ali habibi و خروجی دوم I AM ALI HABIBI میباشد.

کار با تابع Replace:

تابع Rplace در sql سه رشته را دریافت کرده و چنانچه رشته دوم در اول وجود داشت ؛ سومی را بجای دومی در رشته اول جایگزین مینماید، ساختار کلی استفاده از این تابع بصورت زیر است:

Replace (رشته سوم,رشته دوم,رشته اول)

 

نمونه زیر را مشاهده کنید :

declare @strTest nvarchar(50)=‘Hello Ali Habibi’,@strResult nvarchar(50),@str1 nvarchar(10)=‘Ali’,@str2 nvarchar(10)=‘Mohammad’
set @strResult =REPLACE (@strtest,@str1,@str2)
print @strResult

 

خروجی کلمه Hello Mohammad Habibi میباشد.

مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
برای رسیدن به هدفم میلیونها کیلیومتر اسکرول کردم و این راه همچنان ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید