نرم افزار SQLExpress

توضیحات: ویندوز 2018 به بالا
شماره نسخه : 2017
مورد نیاز در :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

×

×

×

32X وجود ندارد دانلود 64X(275MB)
 

نرم افزار SQL Express

توضیحات: -
شماره نسخه : 2008
مورد نیاز در :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

×

دانلود 32X(57.9MB) دانلود 64X(122.1MB)
 

نرم افزار SQL Managment

توضیحات: ویندوز 2018 به بالا
شماره نسخه : 2017
مورد نیاز در :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

×

×

×

32X وجود ندارد دانلود 64X(538MB)
 

نرم افزار SQL Managment

توضیحات: -
شماره نسخه : 2008
مورد نیاز در :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

×

دانلود 32X(168MB) دانلود 64X(163.1MB)
 

نرم افزار Crystal Report

توضیحات: -
شماره نسخه : V13.0.1
مورد نیاز در :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

دانلود 32X(67.5MB) دانلود 64X(67.5MB)
 

درایور تراشه CH340

توضیحات: -
شماره نسخه : V3.4.0.1
مورد نیاز در :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

دانلود 32X(3.4MB) دانلود 64X(3.4MB)
 

درایور تراشه RFT232

توضیحات: -
شماره نسخه : V2.8.28.0
مورد نیاز در :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

دانلود 32X(5MB) دانلود 64X(1MB)
 

درایور تراشه PL2303

توضیحات: -
شماره نسخه : V1.2.0.0
مورد نیاز در :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

دانلود 32X(14MB) دانلود 64X(7MB)
 

فونتهای فارسی

توضیحات: -
شماره نسخه : V1.0.0.0
مورد نیاز در :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

دانلود 32X(2MB) دانلود 64X(2MB)
 

نرم افزار KylixSMS

توضیحات: -
شماره نسخه : V5.0.5.1
مورد نیاز در :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

دانلود 32X(3.4MB) دانلود 64X(3.4MB)
 

کتابخانه Dot Net

توضیحات: -
شماره نسخه : V4.0.0
مورد نیاز در :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

×

×

دانلود 32X(48MB) دانلود 64X(48MB)
 

فایلهای نرم افزار پارکینگ

توضیحات: -
شماره نسخه : V6.2.5
مورد نیاز در :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

دانلود 32X(120MB) دانلود 64X(120MB)