جهت مشاهده تصاویر نرم افزار کنترل تردد هوشمند خودرو روی هر تصویر کلیک کنید

TrafficControlFinger (20)

لیست کاربران

TrafficControlFinger (4)

مشترکین وارد شده

TrafficControlFinger (14)

نمودار ساعتی خروج

TrafficControlFinger (7)

لیست مشترکین

TrafficControlFinger (8)

گزارش ورودی پارکینگ

TrafficControlFinger (9)

گزارش موجودی پارکینگ

TrafficControlFinger (26)

سایر تنظیمات نرم افزار

TrafficControlFinger (10)

گزارش تردد و قبوض

TrafficControlFinger (11)

گزارش مشخصات مشترکین

TrafficControlFinger (12)

گزارش دریافتی کاربران از مشترکین

TrafficControlFinger (13)

نمودار ساعتی تردد

TrafficControlFinger (16)

نمودار تردد روزانه

TrafficControlFinger (17)

گزارش امنیتی کاربران

TrafficControlFinger (5)

پلاکهای ممنوع

TrafficControlFinger (19)

گزارش امنیتی بستن دوربین

TrafficControlFinger (21)

دامنه دسترسی کاربران

TrafficControlFinger (23)

تنظیمات دوربین پلاک خوان

TrafficControlFinger (2)

صفحه اصلی نرم افزار

TrafficControlFinger (3)

دوربین پلاک خوان

TrafficControlFinger (27)

گزارش سرویس نرم افزار