جهت مشاهده تصاویر نرم افزار پلاک خوان آنلاین خودرو روی هر تصویر کلیک کنید

FingerTagReader (3)

گزارش ترکیبی تردد

FingerTagReader (13)

تنظیمات نرم افزار

FingerTagReader (9)

لیست کاربران

FingerTagReader (4)

گازارش ورود و خروج کاربران

FingerTagReader (5)

گزارش سعی در ورودهای نامعتبر

FingerTagReader (7)

گزارش بستن دوربینها

FingerTagReader (2)

صفحه اصلی نرم افزار

FingerTagReader (8)

گزارش سرویس نرم افزار

FingerTagReader (10)

دامنه دسترسی کاربران

FingerTagReader (12)

تنظیمات نرم افزار

FingerTagReader (15)

صفحه دوربین

FingerTagReader (6)

گزارش تردد نامحسوس