جهت مشاهده تصاویر نرم افزار پارکینگ روی هر تصویر کلیک کنید

PublicParkingFingerScreen (46)

نمونه قبض پارکینگ

PublicParkingFingerScreen (16)

نحوه رند کردن مبالغ

PublicParkingFingerScreen (24)

گزارش تخفیف طرف قراردادها

PublicParkingFingerScreen (4)

نمونه قبض صادر شده

PublicParkingFingerScreen (42)

تنظیمات نرم افزار پارکینگ

PublicParkingFingerScreen (9)

کارتهای رایگان (مهمان)

PublicParkingFingerScreen (21)

گزارش ترکیبی کامل از قبوض و تردد

PublicParkingFingerScreen (37)

گزارش امنیتی بستن دوربین

PublicParkingFingerScreen (2)

صفحه اصلی نرم افزار

PublicParkingFingerScreen (30)

نمودار کارکرد پارکینگ به تفکیک ماه

PublicParkingFingerScreen (34)

پیش نمایش چاپ گزارش تغییر قبوض

PublicParkingFingerScreen (10)

لیست مشترکین و پرسنل

PublicParkingFingerScreen (26)

نمودار فضای پر پارکینگ

PublicParkingFingerScreen (6)

پلاکهای تردد ممنوع

PublicParkingFingerScreen (31)

گزارش امنیتی ورود و خروج کاربران

PublicParkingFingerScreen (11)

پرداختهای مشترکین

PublicParkingFingerScreen (12)

طرف قراردادهای تخفیف

PublicParkingFingerScreen (13)

تعریف طرف قرارد تخفیف

PublicParkingFingerScreen (14)

لیست تعرفه های نرم افزار

PublicParkingFingerScreen (36)

گزارش امنیتی تردد پلاکهای بدون کارت

PublicParkingFingerScreen (41)

تنظیمات نرم افزار-برگنشان دوربین

PublicParkingFingerScreen (17)

گزارش عملکرد مشترکین

PublicParkingFingerScreen (28)

نمودار تعدادی تردد به تفکیک ساعت

PublicParkingFingerScreen (38)

گزارش عملکرد سرویس نرم افزار

PublicParkingFingerScreen (48)

قبض پارکینگ سایز A6

PublicParkingFingerScreen (32)

گزارش امنیتی سعی در ورود به سیستم

PublicParkingFingerScreen (3)

قبوض صادره

PublicParkingFingerScreen (8)

کارتهای ثبت شده در نرم افزار

PublicParkingFingerScreen (49)

قبض 8 سانتی حرارتی پس از خروج

PublicParkingFingerScreen (7)

قبوض صادره به تفکیک روز

PublicParkingFingerScreen (15)

تعریف تعرفه

PublicParkingFingerScreen (33)

گزارش امنیتی تغییرات قبوض

PublicParkingFingerScreen (18)

گزارش خلاصه عملکرد متفرقه

PublicParkingFingerScreen (19)

عملکرد ریالی از تعرفه ویژه

PublicParkingFingerScreen (20)

گزارش کارکرد روی قبض حرارتی

PublicParkingFingerScreen (22)

گزارش گروهبندی شده کارکرد

PublicParkingFingerScreen (23)

گزارش حساب کل مشترکین

PublicParkingFingerScreen (5)

صفحه دوربین پلاک خوان

PublicParkingFingerScreen (25)

گزارش کلی از پیشپرداخت و عودتها

PublicParkingFingerScreen (35)

خلاصه عملکرد ریالی از کاربران