جهت مشاهده تصاویر نرم افزار پارکینگ ترانزیت روی هر تصویر کلیک کنید

FingerTranzit (21)

تنظیمات نرم افزار

FingerTranzit (1)

صفحه اصلی نرم افزار

FingerTranzit (19)

گزارش تغییر قبوض

FingerTranzit (4)

نمونه قبض A5 پارکینگ

FingerTranzit (20)

تردد نامحسوس پلاک

FingerTranzit (16)

نمودار کارکرد روزانه

FingerTranzit (6)

قبوض صادره

FingerTranzit (7)

لیست کارتها

FingerTranzit (17)

ورود و خروج کاربران

FingerTranzit (8)

انواع تعرفه

FingerTranzit (9)

لیست رانندگان

FingerTranzit (3)

صدور قبض پارکینگ

FingerTranzit (15)

نمودار کارکرد ماهانه

FingerTranzit (10)

لیست کاربران

FingerTranzit (11)

دامنه دسترسی کاربران

FingerTranzit (12)

گزارش کارکرد کاربران

FingerTranzit (5)

نمونه قبض حراتی 8 سانتی

FingerTranzit (13)

گزارش عملکرد پارکینگ

FingerTranzit (14)

خلاصه عملکرد تعدادی و ریالی

FingerTranzit (2)

صفحه دوربین پلاک خوان